Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych:


Oferujemy Państwu opracowanie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2017 rok zgodnie z nowymi zaleceniami metodologicznymi. Nasz Ośrodek posiada bardzo bogate – kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowania Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych. Ośrodek Badań Społecznych INDEKS specjalizuje się w badaniach rynku pracy i opracowaniach dokumentów strategicznych w tym MZDiN.

Oferujemy Państwu opracowanie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w oparciu o nowe zalecenia metodyczne przygotowane zgodnie z Metodologią prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Opracowanie zostanie sporządzone w oparciu o dane zgromadzone w systemie Syriusz Std – o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, zgłoszonych wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej oraz na podstawie danych dotyczących ofert pracy podmiotów publicznych oraz ofert publikowanych w Internecie. Analiza wzbogacona zostanie poprzez wykorzystanie danych Systemu Informacji Oświatowej MEN, badań Głównego Urzędu Statystycznego (BAEL, badanie popytu na pracę), czy też danych uzyskanych ze źródeł pierwotnych w ramach badań kwestionariuszowych przedsiębiorstw, które zostały przeprowadzone w ostatnim kwartale 2017 roku.

Zaimplementowane dane zawierające wyliczone wskaźniki umożliwią określenie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jak również pozwolą na przeprowadzenie szczegółowej analizy lokalnego rynku pracy i interpretację uzyskanych wyników. Dokonana analiza zostanie przygotowana według zaleceń metodycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z art. 9 ust.1 pkt. 9 Ustawy o promocji o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 149 z późn. zm.).

Raport roczny za 2017 rok dla powiatowych urzędów pracy zawierać będzie:

Część diagnostyczną: analizę kierunków i natężenia zmian zachodzących na badanym rynku pracy w danym roku sprawozdawczym.
Część prognostyczną: analizę kolejnego okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z założeniami nowej metodologii raport składać będzie się z następujących elementów:

Analiza ogólnej sytuacji na rynku pracy.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
Analiza umiejętności i uprawnień.
Analiza rynku edukacyjnego.
Analiza lokalnego rynku pracy na podstawie badania kwestionariuszowego.
Prognoza rynku pracy.

Termin opracowania raportu: marzec / kwiecień 2018 roku.

Wybierając naszą ofertę otrzymają Państwo wysokiej jakości opracowanie, co potwierdzają referencje otrzymane od naszych zadowolonych klientów – Powiatowych Urzędów Pracy.
Gwarantujemy krótki czas na opracowanie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
Zapewniamy możliwość bieżącej konsultacji na każdym etapie tworzenia raportu.
Oferujemy atrakcyjną cenę za opracowanie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2017 rok.

Ośrodek Badań Społecznych INDEKS posiada bardzo bogate doświadczenie opracowaniu badań i analiz rynku pracy. Zrealizowaliśmy badania i analizy lokalnego rynku pracy dla kilkudziesięciu Powiatowych Urzędów Pracy na terenie całego kraju.

W latach 2005 – 2017 na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy opracowaliśmy kilkadziesiąt rocznych i półrocznych raportów diagnostycznych oraz prognostycznych w ramach monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt - przedstawimy Państwu ofertę cenową.

Nasi klienci

w zakresie badań rynku pracy to między innymi: