Badania rynku pracy – obszary badawcze:


Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie

Analiza lokalnego rynku pracy jest niezbędna do ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, zobowiązane są do przeprowadzenia analizy potrzeb lokalnego rynku pracy, wykonanej zgodnie z metodologią wskazaną w opracowaniach:

M. Góra, U. Sztanderska, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, MPiPS Warszawa 2006,
Podręcznik użytkowania metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Podręcznik dla urzędów pracy pod red. Elżbiety Kryńskiej, MPiPS, Warszawa 2010.

W ramach badania lokalnego rynku pracy przeprowadzone zostałyby dwa odrębne badania społeczne oparte na badaniach bezpośrednich realizowanych techniką PAPI z osobami bezrobotnymi oraz CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) z pracodawcami. Badania wzbogacone zostałyby szczegółową analizą lokalnego rynku pracy na podstawie dokumentów zastanych (dane statystyczne GUS, dane BAEL, dane z systemu PULS, dane PUP i WUP).

Cele badania:

Profil powiatu z punktu widzenia rynku pracy, gospodarka powiatu – atuty i bariery, kapitał ludzki i system edukacji w powiecie, ludność powiatu, ludność powiatu w wieku produkcyjnym, pracujący w powiecie, bezrobotni w powiecie, popyt na pracę w powiecie, wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie.

Wyniki badań realizowanych wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu:

Skłonność osób bezrobotnych do przekwalifikowania, zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach i kursach organizowanych przez PUP, rodzaje kursów i szkoleń, w których chciałyby uczestniczyć osoby bezrobotne, zainteresowanie uczestnictwem w stażach, potencjalna praca a wyuczony zawód, potencjalna praca a mobilność przestrzenna osób bezrobotnych, oczekiwana forma zatrudnienia, oczekiwane wynagrodzenie, branża, w której chciałby pracować osoby bezrobotne, ocena szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, bariery i trudności w znalezieniu pracy, gotowość osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia, aktywność osób bezrobotnych w procesie poszukiwania pracy, metody poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, znajomość oferty Powiatowego Urzędu Pracy skierowanej do osób bezrobotnych, zainteresowanie osób bezrobotnych udziałem w programach aktywizacyjnych, główne oczekiwania wobec Powiatowego Urzędu Pracy.

Wyniki badań realizowanych wśród lokalnych pracodawców:

Fluktuacja zatrudnienia - obecna sytuacja kadrowa, fluktuacja zatrudnienia - planowane decyzje kadrowe, przyczyny zwolnień pracowników, powody przyjęć pracowników, struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach powiatu, ocena obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście poszukiwanych pracowników, trudności w znalezieniu pracowników – przyczyny, obecne działania rekrutacyjne i potrzeby kadrowe lokalnych pracodawców, oczekiwane przez pracodawców umiejętności praktyczne kandydatów do pracy, najmniejsze trudności w znalezieniu pracowników, kursy i szkolenia, które ułatwią osobom bezrobotnym podejmowanie pracy, zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób bezrobotnych przeszkolonych pod kątem oczekiwanych kwalifikacji i umiejętności, sposoby poszukiwania pracowników przez pracodawców, wiedza pracodawców na temat programów oferowanych pracodawcom przez PUP, korzystanie pracodawców z form pomocy oferowanych przez urząd pracy, formy pomocy, z których skorzystali pracodawcy, współpraca z PUP w zakresie pośrednictwa pracy, działania oczekiwane przez pracodawców, bariery utrudniające współpracę pomiędzy pracodawcami a Powiatowym Urzędem Pracy.


Badanie sytuacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Badanie poszczególnych kategorii osób bezrobotnych defaworyzowanych na rynku pracy między innymi: długotrwale bezrobotni, osoby bezrobotne w wieku powyżej 45 tego roku życia lub powyżej 50 tego roku życia, osoby bezrobotne w wieku do 25 tego roku życia lub do 30 tego roku życia, osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych,  bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, osoby bezrobotne samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia lub osoby bezrobotne posiadające co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat oraz osoby bezrobotne niepełnosprawne.

W ramach projektu proponujemy przeprowadzenie analizy danych zastanych - desk research oraz badania opinii poszczególnych kategorii osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Cele badania:

Uogólnienie wyników badania sondażowego w postaci raportu uwzględniającego miedzy innymi charakterystykę społeczno-demograficzną osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, doświadczenie zawodowe bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, charakterystykę kwalifikacji i kompetencji zawodowych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, aspiracje edukacyjne oraz potrzeby szkoleniowe bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, postrzegane bariery w znalezieniu zatrudnienia, sposoby poszukiwania pracy, współpraca z PUP, oczekiwane formy pomocy, oczekiwania dotyczące zatrudnienia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy i stanowiska.


Badanie losów firm utworzonych dzięki wsparciu z Powiatowego Urzędu Pracy

Badanie zostałoby przeprowadzone wśród osób, które uzyskały jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wybranych latach. Celem badania byłaby ocena efektywności programu oraz zbadanie poziomu przedsiębiorczości w powiecie.

Cele badania:

W ramach badania pozyskane zostałyby informacje na temat losów firm, które powstały dzięki jednorazowym środkom finansowym przyznawanym osobom bezrobotnym na uruchomienie firmy. Celem badania byłoby zbadanie efektywności tej formy pomocy – ile firm nadal działa, jak długo działały firmy, które już nie funkcjonują, poznanie przyczyn „porażki” w opinii przedsiębiorców (co spowodowało, że ich firma upadła?), podanie charakterystyki osób, które nadal prowadzą firmy i tych, które zaprzestały działalności (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, rodzaj działalności itp.), opinie przedsiębiorców na temat działania publicznych służb wspierających przedsiębiorczość (co instytucje powinny robić by wspierać przedsiębiorczość, jakie działania instytucji, w opinii pracodawców, mogłyby pomóc utrzymać funkcjonowanie firm).


Badanie popytu na pracę w powiecie (badanie pracodawców)

Badanie popytu na pracę składałoby się dwóch niezależnych części: analizy danych zastanych - dostępnych danych statystycznych, będących w dyspozycji Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych strategicznych dokumentów opracowanych dla powiatu, oraz badań przeprowadzonych wśród reprezentatywnej próby pracodawców z terenu powiatu. Pierwsza część opracowania zawierałaby informację na temat profilu powiatu z punktu widzenia rynku pracy, ludności powiatu, gospodarki powiatu - atuty i bariery oraz popytu na pracę w powiecie. Druga część raportu zawierałaby informacje na temat oczekiwań lokalnych pracodawców w stosunku do kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych pracowników oraz problemów, jakie napotykają lokalni pracodawcy w procesie rekrutacji pracowników.

Cele badania:

Celem badania byłoby określenie i uzyskanie następujących informacji: specyfika sektora przedsiębiorstw w powiecie, dynamika zmian w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (ocena sytuacji ekonomicznej, prognoza sytuacji ekonomicznej), struktura zatrudnienia, stan przedsiębiorstw w powiecie, ocena perspektywy na najbliższe lata, struktura zrealizowanego popytu na pracę (pracujących w przedsiębiorstwach powiatu) z punktu widzenia sektora własności firmy, sekcji PKD i wielkości firmy, fluktuacja zatrudnienia - liczba osób przyjętych i zwolnionych z pracy w ostatnim roku, określenie zawodów, w których firmy przyjmowały do pracy i zwalniały z pracy, cechy zawodowe i demograficzno-społeczne pracowników, którzy byli szczególnie często zwalniani i przyjmowani do pracy, określenie zatrudnienia netto, pożądane cechy osobowe potencjalnych pracowników, decydujące kryteria wyboru pracownika, przyczyny zwolnień, przyczyny odrzucania kandydatów do pracy w procesie rekrutacji, skala planowanych przyjęć do pracy i zwolnień, powody przyjęć do pracy i zwolnień, oczekiwane wykształcenie przyszłych pracowników, oczekiwane zawody oraz umiejętności, jak planowane przyjęcia wyglądają w firmach różnej wielkości, sekcjach PKD i sektorach własności, jakich pracowników w jakim zawodzie, z jakim wykształceniem, z jakimi umiejętnościami firmy będą zwalniać, czy podczas zwalniania firmy będą brały pod uwagę inne cechy kandydatów niż kwalifikacje zawodowe, jak zwolnienia wyglądają w firmach różnej wielkości, sekcjach PKD i sektorach własności, zatrudnienie absolwentów przez firmy w powiecie, trudności z obsadzeniem wakatów, współpraca z PUP.


Badania realizowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wprowadzony w ramach zapisu ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 598) nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących, umożliwia wpływać na zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć między innymi na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach działań dodatkowych, możliwe jest do sfinansowania przez KFS, zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt 2-5 ustawy, określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy.

W ramach takich środków przeprowadziliśmy ciekawe badanie dla PUP w Kłodzku:

Badanie rynku pracy w zakresie określenia zapotrzebowania na zawody na rynku pracy w powiecie kłodzkim.

Efekty raportu i analiz zostały zaprezentowane na konferencji pn. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w której udział wzięło 55 lokalnych pracodawców. Spotkanie miało na celu przedstawienie nowej formy wsparcia dla pracodawców i ich pracowników, w tym zasad oraz warunków przyznawania środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących.

http://pup.klodzko.pl/wydarzenie/132/krajowy-fundusz-szkoleniowy

W związku z powyższym proponujemy także Państwu przeprowadzenie badania finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w celu określenia zapotrzebowania na zawody na rynku pracy w powiecie i umożliwienie zidentyfikowania najważniejszych potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy w zakresie popytu na pracę. Badanie przeprowadzone wśród pracodawców umożliwią określenie zapotrzebowania lokalnych pracodawców na pracowników o wskazanych umiejętnościach i kwalifikacjach zawodowych. Badanie pozwolą także ukazać, jakie zawody i kompetencje zawodowe cieszą się mniejszym lub większym zainteresowaniem ze strony pracodawców.

Drugim niezwykle istotnym elementem badania byłoby także określenie potrzeb pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w celu dostosowania oferty kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy. Przeprowadzone badania określą zainteresowanie partycypacją pracodawców podnoszeniem kwalifikacji, umiejętności pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach powiatu kłodzkiego poprzez uczestnictwo w kursach, studiach podyplomowych, egzaminach umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Dane przedstawione w raporcie powinny pomóc w precyzyjnym wskazaniu przyszłych kierunków szkolenia osób bezrobotnych oraz zainteresowania pracodawców uczestnictwem podnoszeniem kwalifikacji, umiejętności pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie danego powiatu. Poznanie oczekiwań płynących ze strony lokalnego rynku pracy powinno pozwolić na wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami rynku pracy.

Rodzaj badania w ramach projektu badawczego:

Popyt na pracę – badanie potrzeb zatrudnieniowych pracodawców, możliwości zaspokajania potrzeb pracodawców poprzez uczestnictwo pracodawców i pracowników w kursach, studiach podyplomowych, egzaminach umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, struktura zatrudnienia, ustalenie zapotrzebowania na określone stanowiska pracy, specyfika sektora przedsiębiorstw, szanse i bariery rozwoju przedsiębiorstwa, pożądane formy wsparcia przez urząd pracy.

Zainteresowanie kształceniem pracowników lub pracodawcy, dofinansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Określenie potrzeb pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz dostosowywania oferty kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.

Deficyt i nadwyżki w ofercie edukacyjnej – analiza lokalnej i regionalnej oferty edukacyjnej działającej w ramach pozaszkolnego systemu kształcenia. Liczba i struktura instytucji edukacyjnych działających w ramach pozaszkolnego systemu kształcenia zawodowego na lokalnym rynku pracy.

Zapotrzebowanie na zawody i specjalności – sporządzenie listy zawodów i specjalności na rynku pracy na jakie istnieje zapotrzebowanie, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Plany zawodowe i oczekiwania uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu

Priorytetowym celem publicznych służb zatrudnienia powinno być adekwatne wspieranie młodzieży w procesie podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych. Takie wsparcie możliwe jest dopiero po dogłębnym zdiagnozowaniu priorytetów, planów i aspiracji uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Odpowiedzią na taką potrzebę są badania, które umożliwiłyby poznanie oczekiwań młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu. Wiedza płynąca z badań powinna pozwolić na zaplanowanie możliwych i właściwych działań, w taki sposób by w odpowiednim momencie pomóc młodym osobom, które nie przewidują dalszej edukacji w odnalezieniu się na rynku pracy.

Wyniki badań powinny służyć wspomaganiu procesów decyzyjnych administracji lokalnej, placówek edukacyjnych, oraz instytucji rynku pracy w zakresie wsparcia systemu edukacji, tak by był on skutecznym narzędziem wzrostu zatrudnienia w regionie. Wyniki powinny także przyczynić się do promocji możliwości zatrudnienia osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i zamierzają wkroczyć na rynek pracy oraz stworzenia propozycji określonych działań i rekomendacji ukierunkowanych na aktywizację zawodową bezrobotnych absolwentów.

Celem projektu badawczego byłoby szczegółowe poznanie planów, a także aspiracji – zarówno edukacyjnych jak i zawodowych – uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz stopnia ich przygotowania do wejścia na rynek pracy. Badanie składałoby się z dwóch niezależnych części analizy dostępnych danych statystycznych, oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Cele badania to: ocena szkoły, determinanty wyboru szkoły, plany edukacyjne i zawodowe uczniów, doświadczenia zawodowe, plany i preferencje dotyczące przyszłej pracy zarobkowej, subiektywna oceny przygotowania do poszukiwania pracy, sposoby poszukiwania pracy, oczekiwania finansowe oraz poziom kwalifikacji zawodowych.


Monitoring – analiza ofert pracy.

Na potrzeby badania szczegółowej analizie poddane zostałyby oferty pracy z otwartego rynku pracy z wybranego okresu (kwartał, półrocze, rok) z wyłączeniem ofert pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Celem analizy lokalnych ofert pracy byłoby wskazanie, w jakich zawodach pracodawcy poszukują pracowników oraz jakich umiejętności oczekują od pracowników w ramach poszukiwanych zawodów. Analiza ofert pracy zostałaby przygotowana w oparciu o KZiS – 10 grup wielkich, podzielonych w dalszej kolejności na grupy duże, średnie i elementarne. W niniejszym badaniu analizie poddane zostałyby oferty pracy pochodzące z portali internetowych oraz oferty pracy ukazujące się w lokalnej prasie


Nasi klienci

w zakresie badań rynku pracy to między innymi: