Badania rynku pracy – oferta dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz instytucji rynku pracy

Oferta badania rynku pracy

Oferta dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz instytucji rynku pracy

Bazując na bogatym doświadczeniu naszego ośrodka proponujemy Państwu realizację różnorodnych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane przez Powiatowy Urząd Pracy do skonstruowania działań mających na celu zwiększenie poziomu mobilizacji i mobilności zawodowej mieszkańców powiatu, w szczególności osób bezrobotnych zagrożonych marginalizacją społeczną. Wprowadzone na podstawie wyników badań inicjatywy, pozwalają wpływać na zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Przeprowadzone badania mogą przyczynić się zarówno do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz przyczynić się do utrzymania zatrudnienia osób już zatrudnionych. Pozyskane w ramach badania informacje mogą także posłużyć do wyznaczenia przez Powiatowy Urząd Pracy kierunków szkolenia bezrobotnych oraz realizacji programów aktywizujących osoby bezrobotne w celu promowania ich zatrudnienia. Badania mogą przyczynić się także do optymalizacji działań i uskutecznienia metod współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez poznanie ich oczekiwań i potrzeb kadrowych


Oferta badania rynku pracy - obszary badawcze

  • Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie.
  • Badanie sytuacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Badanie losów firm utworzonych dzięki wsparciu z Powiatowego Urzędu Pracy.
  • Badanie popytu na pracę w powiecie (badanie pracodawców).
  • Badania realizowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  • Plany zawodowe i oczekiwania uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
  • Monitoring – analiza ofert pracy.

Dowiedz się więcej


Nasi klienci

w zakresie badań rynku pracy to między innymi: