Badania dla świata nauki, uczelnie wyższe, instytuty badawcze: wsparcie w zakresie badań i analiz statystycznych

Ośrodek Badań Społecznych INDEKS oferuje Państwu wsparcie w zakresie realizacji projektów badawczych, projektów grantowych oraz analiz statystycznych. Jako niezależny ośrodek możemy Państwu zaproponować wsparcie w zakresie realizacji całego projektu badawczego lub też jego poszczególnych elementów: opracowanie metodologii badawczej, przygotowanie narzędzi badawczych, realizacja badania, opracowanie analiz statystycznych oraz opracowanie raportu z badań. Współpracowaliśmy z wieloma szkołami wyższymi i instytutami badawczymi. Przeprowadzaliśmy badania dla pracowników naukowych uczelni wyższych oraz poszczególnych katedr uczelni wyższych. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów współpracowaliśmy miedzy innymi z takimi jednostkami jak: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.


Stosowane przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS ilościowe i jakościowe techniki badawcze oraz analizy statystyczne:


PAPI - Paper And Pencil Interview
Wywiad bezpośredni realizowany przy użyciu papierowej ankiety wypełnianej przez wykwalifikowanego ankietera. Wywiad może być przeprowadzany w dowolnym miejscu a kwestionariusz do badania jest w formie papierowej. Pytania czytane są przez ankietera, który jednocześnie zapisuje odpowiedzi respondenta. To najbardziej tradycyjna metoda badawcza i także najbardziej skuteczna. Respondenci rozmawiając z ankieterem, którego mają przed sobą, czują się silnie zmotywowani do udzielania rzetelnych odpowiedzi. Badania PAPI możemy przeprowadzić na terenie całego kraju - zarówno na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, jak i na wybranej próbie celowej.

CAPI - Computer Assisted Personal Interview
Metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (tj. laptop, palmtop), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. Poza tym ankieter ma także możliwość zaprezentowania badanemu materiałów graficznych oraz audiowizualnych. Dane są automatycznie rejestrowane w systemie i gotowe do analizy.

CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing
Kwestionariuszowy wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Technika opiera się na połączeniu rozmowy telefonicznej z bezpośrednim wprowadzeniem uzyskiwanych informacji do elektronicznej bazy danych. Specjalnie przeszkolony w tym celu ankieter przeprowadza wywiad ze wskazaną osobą (w standardowy, z góry określony sposób). W ramach badania wykorzystuje się kwestionariusz elektroniczny ułatwiający ankieterowi wprowadzenie na bieżąco odpowiedzi respondenta do bazy danych.

CAWI - Computer Assisted Web interview
Technika wywiadu bezpośredniego prowadzona za pośrednictwem internetu, w którym znajduje się kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia. Jej zaletą jest możliwość wypełnienia ankiety w wybranym czasie i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. 

FGI – Focus Group Interview
Wywiad grupowy zogniskowany tj. dyskusja prowadzona przez specjalnie przeszkolonego moderatora na podstawie przewodnika do dyskusji, który wcześniej zostaje przedstawiony Zleceniodawcy do akceptacji. Focus Group stanowi samodzielne, cenne badanie marketingowe, które dostarcza informacji odnośnie subiektywnych ocen badanych klientów opinii klienta, percepcji konsumenta, jego postaw i preferencji. FGI stanowią wystarczający sposób poznania opinii klienta, czyli określenia jego wymagań i potrzeb. Badania dostarczają takich informacji odnośnie danego produktu, które nie sposób zdobyć w badaniach ilościowych.

IDI –  Individual In-depth Interview
Wywiady pogłębione są jedną z bardziej popularnych metod badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem, której celem jest dotarcie do precyzyjnych informacji oraz poszerzenie wiedzy związanej z tematem badania. W trakcie wywiadu indywidualnego podejmowane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym i próby wyjaśniania / zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań. Wywiady pomagają w ujawnianiu przekonań, opinii i postaw. Przebieg indywidualnego wywiadu pogłębionego jest zazwyczaj rejestrowany na nośnikach audio, a podstawą interpretacji wyników staje się pogłębiona analiza informacji uzyskanych w całej serii niezależnych wywiadów. Wywiady indywidualne prowadzone są zwykle w przypadkach, gdy podejmowane zagadnienia mają charakter drażliwy, kontrowersyjny oraz intymny.

Tajemniczy Klient – Mystery Shopper, Mystery Client
Metoda Tajemniczy Klient polega na przeprowadzeniu ukrytej obserwacji sposobu obsługi w różnych placówkach handlowych (sklepach, punktach sprzedaży, salonach itp.) poprzez wcielenie się w rolę typowego klienta danej firmy. Celem badania jest ocena faktycznego poziomu procesu obsługi, co oznacza, że osoba przeprowadzająca badanie nie ujawnia swojej rzeczywistej roli. Tajemniczy Klient, zwany również Audytorem po zakończeniu wizyty w wyznaczonym sklepie, wypełnia specjalny kwestionariusz, gdzie zapisuje swoje spostrzeżenia i komentarze. Badanie Tajemniczy Klient realizowane jest według scenariusza, który określa co będzie podlegało obserwacji w sklepie i w jaki sposób Audytor powinien się zachowywać. Standardowym elementem badania jest przeprowadzenie rozmowy sprzedażowej wg dostarczonych wytycznych (określających np. czym Tajemniczy Klient będzie zainteresowany) oraz, w zależności od typu audytu, dokonanie zakupu produktu bądź skorzystanie z usługi. 


Wykonujemy szeroki zakres, różnego rodzaju obliczeń i analiz statystycznych. 

Podstawowe statystyki opisowe:
liczności, procenty, wartości minimalne i maksymalne, błędy standardowe, średnia arytmetyczna, moda (dominanta), mediana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, skośność, kwartyle,

Testy statystyczne:
Chi-2, Analiza wariancji (ANOVA), t-studenta dla grup zależnych, t-studenta dla grup niezależnych, U Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, Wilcoxona, Znaków, Friedmana, Shapiro-Wilka, Kołmogorowa-Smirnowa,

Analiza wspólczynnikowa:
Alfa Cronbacha, V Cramera, Pearsona, Spearmana, McNemara, tau Kendalla.

Zaawansowane analizy statystyczne:
Regresja prosta, regresja wieloraka, regresja logistyczna, analiza skupień, analiza czynnikowa, analizy psychometryczne, tworzenie norm, analiza log liniowa,analiza korespondencji oraz modele statystyczne

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta zapraszamy do kontaktu.

Nasi klienci

to między innymi takie uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz placówki edukacyjne jak: