Wywiady grupowe FGI

Zogniskowany wywiad grupowy to metoda badawcza polegająca na dyskusji niewielkiej grupy osób celowo dobranych i spełniających określone kryteria. Rozmową kieruje specjalnie przeszkolony moderator. Jego zadaniem jest nadzorowanie przebiegu dyskusji i ukierunkowanie jej na zagadnienia będące tematem spotkania. Wywiad przeprowadzany jest w oparciu o uzgodniony z Klientem scenariusz. Respondenci zachęcani są do swobodnych, spontanicznych wypowiedzi, biorą także udział w zadaniach indywidualnych i grupowych, mających na celu wyłonienie także nieświadomych informacji. Zastosowanie w wywiadach grupowych znajdują tzw. techniki projekcyjne.

FGI pozwala na obserwowanie i wykorzystanie zjawiska dynamiki grupy, uczestnicy wzajemnie się inspirują i stymulują do dyskusji. Dane zebrane podczas takiego badania nie stanowią prostej sumy wypowiedzi respondentów – jest to znaczącą zaletą w porównaniu z innymi badaniami jakościowymi.
tel. kom. 502 625 176, 502 492 806
tel/fax (61) 8 55 15 75
e-mail: biuro@indeks-badania.pl
ul. Kozia 16, 61-835 Poznań
©indeks-badania.pl | powered by introNet
Strona główna Strona główna