Ewaluacja projektów finansowanych ze środków UE

Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS specjalizuje się w ewaluacji projektów społecznych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeprowadzamy ewaluację projektów finansowanych ze środków UE na terenie całego kraju dla Poddziałania 6.1.3 POKL, Działania 8.1 EFS, Poddziałania 8.1.2 POKL, Poddziałania 6.1.1 POKL, Poddziałania 7.1.1 Poddziałania 7.1.2, Poddziałania 7.2.1.

Ewaluacja jest pojęciem, które nierozerwalnie związane jest z problematyką zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Konieczność przeprowadzenia ewaluacji związana jest z wymaganiami Rady Unii Europejskiej zawartych we właściwych rozporządzeniach, jak również jest nieodłącznym elementem zarządzania projektami z sektora publicznego, który prowadzi do systematycznego podnoszenia ich efektywności i użyteczności.

Jako Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS chcemy Państwu zaoferować pomoc w zakresie ewaluacji projektów systemowych. Metody, którymi się posługujemy podczas ewaluacji projektu to:
  • Analiza danych zastanych - (desk research)
    dokumentacja projektu systemowego, zarówno dokumentacja finansowa, jak i rzeczowa - wniosek o dofinansowanie, wniosek o płatność.
  • Wywiady telefoniczne CATI - (Computer Assisted Telephone Interviewing)
    wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z osobami, które zakończyły udział w projekcie systemowym
  • Indywidualne Wywiady Pogłębione IDI - (Individual In-Depth Interview)
    wywiady indywidualne pogłębione (IDI) z osobami do kontaktów roboczych


Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem ewaluacji lub konsultacjami w tym zakresie prosimy o wypełnienie formularza - zapytanie ofertowe lub bezpośredni kontakt telefoniczny, mailowy.

Ewaluacja 6.1.3

Swoją ofertę kierujemy do Powiatowych Urzędów Pracy, które realizują systemowe projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI działanie 6.1.3.

Nasze dotychczasowe działania i zrealizowane projekty związane są szczególnie z tematyką rynku pracy, bezrobocia, badań społecznych i ewaluacji projektów. Jesteśmy ekspertami w wymienionych dziedzinach. Dlatego chcemy zaoferować Państwu przeprowadzenie ewaluacji projektu, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jako firma zewnętrzna.

Obecnie obowiązek przeprowadzenia badań ewaluacyjnych w Poddziałaniu 6.1.3 PO KL wynika z zapisów dokumentu "Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", stanowiącego cześć Systemu Realizacji PO KL. Pkt. 7 Rozdziału 2 stanowi, iż: "w ramach projektu systemowego wymagane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego co najmniej dwukrotnie w ciągu realizacji projektu systemowego, w połowie okresu wdrażania projektu oraz na koniec jego realizacji [...]" Dla miarodajności procesu ewaluacji i monitoringu winien być on realizowany przez podmiot niezależny i zewnętrzny względem Wnioskodawcy.

tel. kom. 502 625 176, 502 492 806
tel/fax (61) 8 55 15 75
e-mail: biuro@indeks-badania.pl
ul. Kozia 16, 61-835 Poznań
©indeks-badania.pl | powered by introNet
Strona główna Strona główna