Badania rynku pracy, badania społeczne, badania lokalne

Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS zajmuje się pozyskiwaniem kluczowych informacji dla lokalnych instytucji oraz organizacji, które umożliwiają tym podmiotom sprawne i skuteczne zarządzanie, a przede wszystkim przewidywanie najważniejszych zjawisk oraz tendencji. Z myślą o pomocy w badaniach rynku pracy, stworzyliśmy specjalistyczny i kompleksowy program mający na celu jego wielopoziomową i wieloaspektową analizę. Zapotrzebowanie rynku pracy na określone zawody czy specjalistów nieustannie ewoluuje, zmieniają się także wymogi stawiane potencjalnym pracownikom przez pracodawców. Niektóre umiejętności i kwalifikacje ulegają zdewaluowaniu natomiast inne stają się czynnikiem poszukiwanym. Konieczna wydaje się więc nieustanna obserwacja rynku pracy celem poszukiwania optymalnych rozwiązań, w stosunku do zapotrzebowania i chłonności rynku pracy.

Propozycja badań, które przygotowaliśmy umożliwią korelowanie wielu zmiennych i czynników, co niewątpliwie przyczyni się do dokładnego zdiagnozowania obecnej sytuacji oraz podejmowania adekwatnych działań w stosunku do zmieniających się warunków jak i wymagań. Mamy nadzieję, że praktykowane przez nas metody oraz eksploracja wybranych zagadnień pozwolą Państwu na podejmowanie odpowiednich decyzji, popartych wiedzą płynącą z badań społecznych.

Z myślą o osobach bezrobotnych oraz instytucjach ich wspierających, stworzyliśmy program do obserwacji rynku pracy, który pomoże w tworzeniu globalnej strategii działań w stosunku do osób pozostających bez pracy. Program ten wzbogaca wiedzę o regionalnym rynku pracy oraz umożliwia przewidywanie pewnych tendencji i zjawisk, co prowadzić może do podejmowania trafnych i adekwatnych działań. Pełniejsza informacja o rynku pracy w regionie umożliwi określanie i modyfikowanie programów pomocy dla osób bezrobotnych lub zmieniających zawód. Dla potrzeb badawczych wykorzystujemy istniejące dane i informacje o rynku pracy w celu formułowania określonych problemów badawczych, a także wzbogacamy je informacjami, które nie są dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy. Przygotowany projekt badań ma na celu wzbogacenie informacji posiadanej przez Powiatowe Urzędy Pracy o kluczowe dane pochodzące od pracodawców, przedstawicieli firm funkcjonujących na lokalnym rynku, szkół zlokalizowanych na ich terenie oraz osób bezrobotnych.

Obszary badawcze
 • Struktura osób bezrobotnych pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz korelacja tych stałych zmiennych i z innymi czynnikami.
 • Badanie struktury zatrudnienia według poziomu i rodzaju kwalifikacji.
 • Rozbudowane badanie struktury ekonomiczno - społecznej osób bezrobotnych.
 • Przydatność zawodowa absolwentów różnych typów szkół i kierunków.
 • Badanie zapotrzebowania lokalnych pracodawców na określonego rodzaju pracowników.
 • Badania i analizy równości szans bezrobotnych kobiet na rynku pracy.
 • Badanie postaw i zachowań osób bezrobotnych.
 • Przyczyny i skutki utraty pracy.
 • Aktywność zawodowa i motywy decydujące o rozpoczęciu poszukiwania pracy.
 • Aktywność w dokształcaniu i rozwoju umiejętności oraz kwalifikacji osób bezrobotnych.
 • Mobilność edukacyjna badanych bezrobotnych.
 • Mobilność przestrzenna w poszukiwaniach pracy przez bezrobotne osoby.
 • Subiektywna ocena własnej przydatności zawodowej.
 • Badania zapotrzebowania na określonego rodzaju zawody i oczekiwań pracodawców w stosunku do potencjalnych pracodawców.
 • Diagnozowanie wymagań i oczekiwań pracodawców w stosunku do potencjalnych pracowników i ich kwalifikacji oraz predyspozycji.
 • Badanie ofert pracy pod kątem zmieniających się zapotrzebowań na określonego rodzaju zawody.
 • Badanie przydatności prowadzonych szkoleń oraz kursów podwyższających umiejętności i kwalifikacje zawodowe z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.
 • Badania przyszłych trendów i sytuacji na rynku pracy, w tym badania wybranych zawodów oraz branż.
 • Badanie pożądanych przez pracodawców usług szkoleniowych.
 • Stworzenie profilu poszukiwanego pracownika.
 • Analiza lokalnego rynku pracy.
 • Wielkość i sezonowość zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach.
 • Badanie zapotrzebowania i elastyczności popytu lokalnych pracodawców na pracowników.
 • Kompleksowa ocena programów organizowanych przez Urzędy Pracy z punktu widzenia ich efektywności i przydatności.

Badania społeczne, badania lokalne

Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia, które mogą zostać poddane diagnozowaniu.
 • Badania społeczności lokalnych opartych na badaniu opinii mieszkańców
 • Ocena działalności administracji regionalnej przez społeczność danego regionu.
 • Badanie stopnia satysfakcji oraz niezadowolenia mieszkańców regionu związanego z różnorodnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania.
 • Stopień znajomość kompetencji władzy lokalnej.
 • Badanie zainteresowani mieszkańców sprawami lokalnymi.
 • Badania preferencji wyborczych oraz wizerunku władz.
 • Informacje na temat funkcjonowania placówek i służb podległych urzędom miejskim
 • Ocena wybranego fragmentu działalności miasta, samorządu, gminy - bezpieczeństwo publiczne, budownictwo mieszkaniowe, środowisko naturalne, nowe inwestycje.
 • Badanie opinii mieszkańców na temat służby zdrowia, kultury czy też rekreacji.
 • Badanie jakości obsługi petentów w urzędach
 • Ocena usług świadczonych przez władze lokalne oraz stopień zadowolenia mieszkańców z tych usług.
 • Wszechstronna i kompleksowa analiza oczekiwań i potrzeb mieszkańców na potrzeby konstruowania strategicznych programów rozwoju miasta, gminy, powiatu czy całego regionu.
 • Eksploracja preferowanych przez mieszkańców kierunków rozwoju określonego regionu. miasta, gminy, powiatu oraz ocena proponowanych rozwiązań.
 • Opinie o priorytetach inwestycyjnych i sprawach koniecznych do rozwiązania.
 • Oczekiwania i potrzeb mieszkańców przydatne z punktu widzenia konstrukcji budżetu miasta lub gminy
 • Badanie jakości życia mieszkańców.
 • Powiązane badania dotyczące: dochodu, pracy, mieszkania, zdrowia, wolnego czasu, rodziny.
 • Priorytetowe badania lokalnych przedstawicieli biznesu jak i potencjalnych inwestorów na temat polityki władz miasta, gminy, powiatu i województwa.
 • Badanie zadowolenia inwestorów.
 • Badanie barier i trudności inwestycyjnych związanych z polityką władz.
 • Ocena i badanie kierunku zmian związanych z inwestycjami.
 • Badanie sytuacji i zjawisk konfliktowych.


tel. kom. 502 625 176, 502 492 806
tel/fax (61) 8 55 15 75
e-mail: biuro@indeks-badania.pl
ul. Kozia 16, 61-835 Poznań
©indeks-badania.pl | powered by introNet
Strona główna Strona główna